Διήμερο Συμπόσιο του Κ.Ε.Μ.Μ.Ε. για την επέτειο 100 Χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή | ΣΤΙΣ 26 ΚΑΙ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2022ΣΤΙΣ 26 ΚΑΙ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Διήμερο Συμπόσιο του Κ.Ε.Μ.Μ.Ε. για την επέτειο 100 Χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή 
Με το 6ο Επιστημονικό Συμπόσιο του Κέντρου Έρευνας και Μελέτης της Μικρασιατικής Ερυθραίας (Κ.Ε.Μ.Μ.Ε.) του Δήμου Κηφισιάς, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την καταστροφή της Μικράς Ασίας, ένα από μεγαλύτερα ιστορικά γεγονότα της Νεότερης Ελλάδας, στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2022 στο Domotel Kastri
 
Το Συμπόσιο με θέμα “1922-2022. Αιτίες και Συνέπειες της Μικρασιατικής Καταστροφής” αποτελεί συνέχεια των πέντε προηγούμενων αντίστοιχων διοργανώσεων που έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία το Κ.Ε.Μ.Μ.Ε.  και αναμένεται να αποτελέσει πρόσφορο πεδίο επιστημονικής αναζήτησης, διάδοσης καινούριας γνώσης και διαλόγου μεταξύ 16 διακεκριμένων μελετητών, ιστορικών και ερευνητών. 
 
Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα του διήμερου Συμποσίου διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Σάββατο 26 Νοεμβρίου 
 
10.30-11.45
ΕΝΟΤΗΤΑ Α1 – ΠΡΙΝ Εθνικο?ς ?ιχασμο?ς 
 
Σπυ?ρος Πλουμι?δης, Αναπληρωτη?ς Καθηγητη?ς Νεο?τερης Ελληνικη?ς Ιστορι?ας στο ΕΚΠΑ 
Ο Μικρασιατικο?ς Ελληνισμο?ς: Απο? την “ανακα?λυψη” στην Καταστροφη? 
 
Αλε?ξης Αλεξανδρη?ς, Πρε?σβυς ε.τ. – Με?γας Ρη?τωρ του Οικουμενικου? Πατριαρχει?ου 
Το ολοκαυ?τωμα του Ελληνικου? πληθυσμου? της Μικρα?ς Ασι?ας, 1912-1922. Αντιπαραβολη? της πατριαρχικη?ς απογραφη?ς 1910-1912 με την καταγραφη? του προσφυγικου? πληθυσμου? στην απογραφη? του 1928
 
Sir M. Lewellyn-Smith, Ακαδημαι?κο?ς-?ιπλωμα?της
Role of the External Powers in the Asia Minor war. This would seem to fit well with the theme of the symposium – “causes and consequences”
 
12.00-16.00 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α2 – ΚΑΤΑ Μα?ιος 1919- Νοε?μβριος 1920 
 
Βλα?σης Αγτζι?δης, Ιστορικο?ς
Το διεθνε?ς πλαι?σιο την περι?οδο της Μικρασιατικη?ς Εκστρατει?ας 
 
Μανο?λης Κου?μας, Ιστορικο?ς Κολλεγι?ου Ψυχικου? – Καθηγητη?ς ΕΑΠ
Η αλλαγη? της στα?σης των Μεγα?λων ?υνα?μεων (συμπεριλαμβανομε?νης της Ρωσι?ας) το 1920-1922 και πώς αυτο? επηρε?ασε το αποτε?λεσμα των εκλογω?ν 
 
Τα?σος Τε?λλογλου, ?ημοσιογρα?φος 
Εικο?να των Ελλη?νων στρατιωτω?ν ο?πως αυτη? αποτυπω?θηκε στις εφημερι?δες του Μετω?που σχετικα? με τη χω?ρα που κατει?χαν
 
Α?γγελος Συρι?γος, Αναπληρωτη?ς Καθηγητη?ς ?ιεθνου?ς ?ικαι?ου – Υφυπουργο?ς Παιδει?ας & Θρησκευμα?των 
Η αποβι?βαση των Ελλη?νων στη Σμυ?ρνη- Εικο?να και αποτελε?σματα στις δυο πλευρε?ς του Αιγαι?ου 
 
Στο περιθώριο του Συμποσίου θα προβληθεί η ταινι?α “Σμυ?ρνη, η καταστροφη? μιας κοσμοπολι?τικης πο?λης 1900-1922”, της Μαρι?ας Ηλιού
 
Κυριακή 27 Νοεμβρίου 
 
10.30-11.45
ΕΝΟΤΗΤΑ Β1 
 
Πιε?ρρος Τζαννετα?κος, Ιστορικο?ς – ?ημοσιογρα?φος 
Προσλη?ψεις της Μικρασιατικη?ς Εκστρατει?ας. Κοινωνι?α και αντιπολιτευτικο?ς λο?γος πριν και μετα? τις εκλογε?ς του 1920. 
 
Θα?νος Βερε?μης, Ομο?τιμος Καθηγητη?ς ΕΚΠΑ 
H κατα?ρρευση του Μετω?που του 1922
 
Κωνσταντι?νος Παπαδημητρι?ου, Προ?εδρος ?ιοικητικου? Επιμελητηρι?ου Ελλα?δος 
Ελληνικη? στρατηγικη? εναντι?ον κεμαλικη?ς 
 
12.00-14.30
ΕΝΟΤΗΤΑ Β2 
 
Αντω?νης Κλα?ψης, Επι?κουρος Καθηγητη?ς ?ιπλωματι?ας και ?ιεθνου?ς Οργα?νωσης στο Πανεπιστη?μιο Πελοποννη?σου 
“Συνθη?κη των Σεβρω?ν. Απο? που? πα?νε για την Κο?κκινη Μηλια?;Στρατηγικε?ς αδυναμι?ες της «Ελλα?δας των δυ?ο ηπει?ρων και των πε?ντε θαλασσω?ν»” 
 
Θανα?σης ?ιαμαντο?πουλος, Ομο?τιμος Καθηγητη?ς Πολιτικη?ς Επιστη?μης Παντει?ου Πανεπιστημι?ου 
Η δι?κη των ε?ξη 
 
Σωτη?ρης Ριζα?ς, ?ιευθυντη?ς Κε?ντρου Ε?ρευνας της Ιστορι?ας του Νεο?τερου Ελληνισμου? της Ακαδημι?ας Αθηνω?ν 
Η Ελλα?δα των δυ?ο ηπει?ρων και των πε?ντε θαλασσω?ν. Ρεαλισμο?ς η? ουτοπι?α; ?ιλη?μματα Υψηλη?ς Στρατηγικη?ς. Βενιζε?λος, Μεταξα?ς 
 
Για?ννης Γρηγορια?δης, Αναπληρωτη?ς Καθηγητη?ς και κα?τοχος ε?δρας Jean Monnet στο Πανεπιστη?μιο Μπι?λκεντ στην Τουρκι?α 
Το κριτη?ριο της θρησκει?ας στην Συμφωνι?α Ανταλλαγη?ς των Πληθυσμω?ν 
 
Λε?να ?ιβα?νη, Συγγραφε?ας 
Πώς πε?ρασε με?σα απο? το ε?ργο και τη ζωη? της ?ιδω?ς Σωτηρι?ου η ιστορι?α της Μικρασιατικη?ς εκστρατει?ας και τα αι?τια της τελικη?ς καταστροφη?ς. Ε?νας φο?ρος τιμη?ς στην εθνικη? θεραπευ?τρια του μικρασιατικου? τραυ?ματος
 
Cengiz Aktar, Καθηγητη?ς Πολιτικη?ς Επιστη?μης
30 years of ethno-religious cleansing (1894-1924); Erased memory and retributive justice 
 
Τις εργασίες του Συμποσίου συντονίζoυν οι δημοσιογράφοι Απόστολος Μαγγηριάδης, Μαρία Σαράφογλου και Παύλος Τσίμας. 

Επίτιμη Πρόεδρος του 6ου Επιστημονικού Συμποσίου είναι η ακαδημαϊκός κ. Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Συμπόσιο θα μεταδοθεί ζωντανά με στόχο να ταξιδέψει στον Απόδημο Ελληνισμό και όχι μόνο.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και απαιτείται εγγραφή, για την εξασφάλιση της θέσης σας. 

Για δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώ.