Τον Προϋπολογισμό 2023 ψηφίζει το δημοτικό συμβούλιο Πεντέλης τη Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πεντέλης τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου (επαναληπτική συνεδρίαση λόγω μη απαρτίας της 2ης/2023 ειδικής συνεδρίασης), στις 18:00, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Θέμα 1ο: Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2023, μετά την έγκριση του Παρατηρητηρίου
    Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).
  • Θέμα 2ο: Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πεντέλης έτους 2023 μετά την έγκριση του
    Παρατηρητηρίου (Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).